Olympia ê Zeus Siōng

Olympia ê Zeus Siōng sī chi̍t siān tāi-khāi 13 kong-chhiò koân ê toā sîn-siông, chêng 435 nî chó-iū khí-siat, tiau-khek-chiá sī Phidias, chio̍h chhāi tī Olympia ê Zeus Sîn-tiān lāi-té. Tiāu-siōng châi-chit hâm chhiūⁿ-gê, n̂g-kim, chú kò͘-chō sî chhâ chò--ê, kui-ê sī sîn-bêng Zeus chē ùi ông-ūi ê chu-sè.

16 sè-kí ê tô͘