Outback ("Áut-be̍k") sī Australia khoah-khǹg, hn̄g-lō͘ ê lōe-lio̍k, hoān-ûi sī lâm-pak hái-kîⁿ tiong-ng ê tōa phìⁿ thó͘-tē.

Yalgoo chng ê koan-kong pâi-á