Pêng-si̍t Choán-ūn Chām

Pêng-si̍t Choán-ūn Chām (平實轉運站) sī tī Tâi-lâm-chhī Tang-khu kap Éng-khong-khu ê tōa-hêng choán-ūn tiong-sim, bī-lâi beh chi̍p-kiat tn̂g-tô͘ kheh-ūn chhia-chām, kò͘-bu̍t tiong-sim, lí-siā, chia̍t-ūn-chām, pān-kong tōa-lâu téng bô-kāng lūi-hêng siat-si ê tōa-hêng ho̍k-ha̍p-sek kau-thong choán-ūn siat-si, ī-kè 2020 nî ē pòaⁿ-nî tāng-kang heng-kiàn.