Pō͘-lo̍k (Tâi-oân goân-chū-bîn)

Pō͘-lo̍k sī tùi Tâi-oân goân-chū-bîn chi̍t kóa siā-hōe tan-goân ê thóng-chheng. Ū chi̍t chióng khah thoân-thóng ê kóng-hoat sī siā. Chóng-sī ùi kok goân-chū-bîn bûn-hòa chi kan, pō͘-lo̍k ê koan-liām m̄-sī goân-choân kâng-khoán--ê.

Kok chāi-tē giân-gí ê kóng-hoat siu-kái

Atayal-gí tùi-tâng ê tan-jī sī kóng qalang.