PDFSûi-sin Bûn-kiāⁿ Kek-sek (Portable Document Format) ê Eng-gí kán-lio̍k, pún khoán bûn-kiāⁿ chū-sin kòa bûn-jī, tô͘-ōe, jī-hêng kap kî-tha su-iàu ê chu-sìn, keng-kòe it-tēng ê nńg-thé, thang tī kok khoán hē-thóng tián-sī. I tāi-seng sī 1990 nî-tāi Adobe kong-si khai-hoat--ê.