Pa-se Tè-kok (phû. Império do Brasil) sī 19 sè-kí thóng-tī hoān-ûi hâm kin-á-ji̍t Pa-se kiam Uruguay ê kok-ka. In si̍t-hêng gī-hōe-sek ê kun-chú li̍p-hiàn chē-tō͘, thóng-tī chiá lóng-chóng nn̄g tāi, sī Pedro 1-sè kap Pedro 2-sè.

1828 nî chó-iū ê léng-thó͘.

Khai-ki

siu-kái

Pa-se goân-té sī Phû-tô-gâ Ông-kok ê si̍t-bîn-tē, 1808 nî ê sî, thài-chú João 6-sè tng Napoleon sè-le̍k hiòng Phû-tô-gâ ê chhim-ji̍p tang-tióng cháu-siám Pa-se, kā chèng-hú siat tī Rio de Janeiro, hit-tong-sî Pa-se to̍h pìⁿ chò Phû-tô-gâ tè-kok ê ông-khoân chē-chí. Āu--lâi João 6-sè tó-tńg Phû-tô-gâ, kā i-ê tōa-hàn hāu-seⁿ kiam kè-sêng-jîn Pedro lâu tiām Pa-se Ông-kok.

1822 nî 9 goe̍h 7 ji̍t, Pedro soan-pò͘ Pa-se to̍k-li̍p, kap Phû-tô-gâ khí chiàn-cheng tè-bé sèng-lī. Liáu-āu tī 10 goe̍h 12, i koh soan-pò͘ tè-kok khai-ki, ka-tī chò Pedro 1-sè, thâu tāi ê Pa-se Hông-tè.