Pah-nî Chiàn-cheng1337 nî kàu 1453 nî kî-kan, Eng-lân ê Plantagenet Ông-tiâu kap Hoat-lân-se ê Valois Ông-tiâu nn̄g-ê chèng-kôan kap in-ê bêng-iú ê chiàn-sū. Hit-tang-chūn, tùi Normandie kap Anjou hoat-gôan ê Plantagenet Ông-tiâu sī Eng-lân ê thóng-tī-chiá, in jīn-ûi ka-tī mā tùi Hoat-lân-se ū thóng-tī khoân. Chiàn-cheng sòa 116 tang, āu-boé Plantagenet ê sè-le̍k thè-cháu, Valois sèng-lī.

Pah-nî Chiàn-cheng lāi-bīn ê Orléans Ûi-siâⁿ, tiong-iong ê jîn-bu̍t sī Jeanne d'Arc.