Palau chit kok hun chò 16 ê chiu (Eng-gí: state), sī in siāng koân kip ê heng-chèng-khu.

Ū chi̍t ūi Rock Kûn-tó oân-lâi bô sio̍k jīn-hô chi̍t chiu, tè-bé hông pun khì Koror chiu koán-lí.

Lia̍t-toaⁿ siu-kái

Chiu Siú-hú Bīn-chek
(km²)
Jîn-kháu
(2005 nî phó͘-cha)
Babeldaob pak-pêng
  Kayangel Chiu Kayangel 3 188
Babeldaob
  Aimeliik Chiu Mongami 52 270
  Airai Chiu Ngetkib 44 2 723
  Melekeok Chiu Melekeok 28 391
  Ngaraard Chiu Ulimang 36 581
  Ngarchelong Chiu Mengellang 10 488
  Ngardmau Chiu Urdmang 47 166
  Ngeremlengui Chiu Imeong 65 317
  Ngatpang Chiu Ngereklmadel 47 464
  Ngchesar Chiu Ngersuul 41 254
  Ngiwal Chiu Ngerkeai 26 223
Babeldaob Chiu sai-lâm-pêng
  Angaur Chiu Ngaramasch 8 320
  Koror Chiu Koror 18 12 676
  Peleliu Chiu Kloulklubed 13 702
Rock Islands (ia̍h hō chò Chelbacheb) 47
Sai-lâm Kûn-tó
  Hatohobei Chiu Hatohobei 3 44
  Sonsorol Chiu Dongosaru 3 100