Palawan (tó)

PalawanHui-li̍p-pin Palawan séng ê tē-it tōa tó-sū, mā sī in choân-kok tē-5 tōa--ê. Tó ê sai-pak-pêng sī Lâm Tiong-kok Hái, tang-lâm-pêng sī Sulu Hái. Pún tó ū hong-hù ê ián-seng, soaⁿ-nâ, kiam pe̍h-soa hái-kîⁿ.

Palawan TÓ