The latest official IPA chart, revised in 2020

Chia sī pang-chō͘ iōng-chiá liáu-kái pún Wikipedia tùi IPA (Kok-chè Im-phiau) sú-iōng ê pang-chān-ia̍h.

Kok giân-gí choan-bûn

siu-kái