Pat-chiáng-khe ūi tī leh Tâi-oân, tī Ka-gī-koān kap Tâi-lâm-chhī heng-chèng-khu pian-kài téng-bīn, tn̂g-tō͘ 80.86 kong-lí, tùi A-lí-san hoat-goân.

Wi fi