The̍h-tio̍h Chheng-thian-pe̍k-ji̍t kî-á ê Pat-lō͘-kun kun-jîn

Pat-lō͘-kun (八路軍), choân-miâ hō-chò Kok-bîn Kek-bēng-kun Tē-pat-lō͘-kun (國民革命軍第八路軍), sī Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun ê chiân-sin.