Peng-tó choân kok lóng-chóng ū 8 ê toā-khu (Peng-tó-bûn: landshlutar).

Chong-koan

siu-kái
 
# Tē-miâ Jîn-kháu Bīn-chek (km²) Bi̍t-tō͘ ISO 3166-2 Siú-hú
1 Höfuðborgarsvæði 205,675 1,062 193.67 IS-1 Reykjavík
2 Suðurnes 21,206 829 25.58 IS-2 Keflavík
3 Vesturland 15,381 9,554 1.61 IS-3 Akranes
4 Vestfirðir 7,031 9,409 0.75 IS-4 Ísafjörður
5 Norðurland vestra 7,271 12,737 0.57 IS-5 Sauðárkrókur
6 Norðurland eystra 29,026 21,968 1.32 IS-6 Akureyri
7 Austurland 12,434 22,721 0.55 IS-7 Egilsstaðir
8 Suðurland 23,833 24,526 0.97 IS-8 Selfoss
321,857 102,806 28.13
  Che sī chi̍t phiⁿ kap Peng-tó tē-lí siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.