Peng-tó-gí

(Tùi Peng-tē-gí choán--lâi)

Peng-tó-gí (íslenska) sī chi̍t khoán Pak German ê giân-gú, sī Peng-tó ê koan-hong gí-giân, ēng Lô-má-jī lâi su-siá, ū tāi-iok 32 bān í-siōng ê sú-iōng-chiá.