Peng-tháng sī chi̍t khoán thang léng-chông si̍t-liāu ia̍h ím-liāu ê siuⁿ-á. It-poaⁿ tiāⁿ ùi lāi-bīn hiat peng-kak pang-chō͘ léng-chông; lēng-gōa mā ū khǹg peng-tē (ice pack) ê sú-iōng hong-sek.

Chhī-tiûⁿ ê peng-tháng