Persephone (Hi-lia̍p-gú: Περσεφόνη) sī Hi-lia̍p sîn-oē lāi-bīn im-kan ê cha-bó͘ sîn-bêng, tī Lô-má sîn-oē lāi-bīn kiò choè Proserpina. I sī Hades ê cha-bó͘-lâng.

Persephone