Phá-thih[1] (Eng-gí: party) sī chi̍t tīn lâng hō͘ bó͘ chi̍t-ê chú-lâng chio chò-hóe poa̍h-nóa chhit-thô ê oa̍h-tāng, ia̍h sī pān chò te̍k-sû khèng-chiok oa̍h-tāng ê chi̍t pō͘-hūn. Phó͘-thong kóng ê phá-thih ū chhoân chia̍h--ê kap ím-liāu, tiāⁿ phòe im-ga̍k, thiàu-bú ia̍h kî-tha gû-lo̍k hāng-bo̍k.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Tō͘ Sìn-liông. "選舉做家己ê主人".