Pháu-chhia sī chi̍t lūi chū-tōng-chhia, it-poaⁿ sī nn̄g ê chē-ūi phòe siang phìⁿ chhia-mn̂g--ê. In-ê siat-kè sī choan-bûn tī ko-sok tín-tāng ê ūn-choán.

Siong-koanSiu-kái