Phín-á (𥰔仔; flute), he̍k-chiá ta̍t-á (笛仔), sī chi̍t lūi ga̍k-khì, sio̍k chi̍t chióng phín-siau. Phín-á chin kó͘-chá tiō í-keng chhut-hiān tī jîn-lūi ê siā-hōe tiong.

Chē-chē khoán phín-á