Phò-sán tī hoat-lu̍t-siōng sī kóng kò-jîn ia̍h cho͘-chit sit-khì liáu kā chu-sán hêng hō͘ chè-koân-jîn ê lêng-le̍k.

Kha thong-sio̍k ê ì-sù sī kóng chi̍t-ê lâng í-keng "bô chîn".