Phah-chhiú-chhèng

Phah-chhiú-chhèng (拍手銃), he̍k-chiá chhiú-bong-lāng (手罔弄), sī chū-hêng chhì-kek seⁿ-si̍t-khì lâi tit-tio̍h sèng-khoài-kám ê sèng-hêng-ûi.

Phah-chhiú-chhèng