Phak-tiáⁿ-kim Kong-bō͘

Phak-tiáⁿ-kim Kong-bō͘ só͘-chāi tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Sam-bîn-khu kap Chiáu-chhêng-khu tiong-ng. Ji̍t-pún sî-tāi ê tōa-siong Ootubo Yoiti (大坪與一) tâi tī pún bō͘.

Liân-kiatSiu-kái