Phiat-im hû-hō

Phiat-im hû-hō (撇音符號; hù-ka hû-hō (附加符號), piàn-im hû-hō (變音符號)) sī phiat tī 1-ê ki-chhó· jī-bó bīn-téng ê hû-hō. Siōng phó·-phiàn ê kong-lêng sī kái-piàn ki-chhó· jī-bó ê hoat-im.

Guā-pōo lên-ketSiu-kái