Pho-lân Lietuva

Pho-lân Lietuva sī 16 chì 17 sè-kí tī Au-chiu bīn-chek siōng-tōa koh jîn-kháu siōng-chē ê kok-ka, tī Pho-lân Ông-kok kap Lietuva Tāi-kong-kok soan-pò͘ Lublin Liân-ha̍p liáu-āu chèng-sek lâi sêng-li̍p.

Pho-lân Lietuva ê siōng-tōa léng-thó͘