Piàn-ap-khì

Piàn-ap-khì (Eng-gí: transformer) sī chi̍t khoán thang tī chē-ê hôe-lō͘ chi kan keng-kòe tiān-chû kám-èng (electromagnetic induction) thoân-sàng tiān-khì lêng-liōng ê tiān-khì siat-pī.