Piah (壁), he̍k-chiá chhiûⁿ (牆), sī kiàn-tio̍k ê chi̍t chióng khiā-ti̍t ê khong-kan keh-kài kiat-kò͘, the̍h-lâi kho͘-ûi, hun-koah kap pó-hō͘ bó͘ chi̍t ê khu-he̍k, sī kiàn-tio̍k siat-kè tiong ê tiōng-iàu goân-sò͘.

Chng-á piah