Pisa ê Khi-pêng Thah

Pisa ê Khi-pêng Thah (Italia-gí: Torre pendente di Pisa) sī Italia Pisa siâⁿ chi̍t tòng thah, só͘-chāi tī Piazza dei Miracoli tōa-tiâⁿ. Chū 1174 nî khai-sí khí-siat liáu-āu, Thah tiō ta̍uh-ta̍uh-á khi-pêng. Hiān-sî hiòng sai-lâm khi-sin 3.97-tō͘. Thah ê kôan-tō, kē--ê hit-pêng sī 55.86 kong-chhioh, kôan--ê hit-pêng sī 56.67 kong-chhioh.

Pisa ê Khi-pêng Thah.

Tī 1990 nî ê sî thah sī khi 5.5 tō͘, m̄-koh keng-kòe 1993 nî chì 2001 nî kan ê pó-ióng khang-khòe, kiám ka chhun 3.97 tō͘. Kàu 2018 nî, thah lóng-chóng pí 200 tang chêng kiám khi 4 kong-hun.