Pita sī chit khoán ū hoat-kàⁿ ê piáⁿ, hêng-thé îⁿ-lun, piáu-bīn pêⁿ-tháⁿ, sī ēng mī-hún chò--ê, ū-ê koh chò ná lok-tē-á khoán, lāi-té thang kauh āⁿ.