Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Hong-hoat.

Png Hoat (方法, ?  – 1403 nî ), Kiaⁿ-su An-khèng-hú Tông-siâⁿ-koān (kin An-hui Tông-siâⁿ)-lâng, Bêng-tiâu chèng-tī jîn-bu̍t.