Po͘-thâu (埠頭), he̍k-chiá bé-thâu (碼頭), sī thê-kiong tō͘-lûn khò-hōaⁿ, iû-kheh kap hòe-bu̍t chiūⁿ-lo̍h chûn ê só͘-chāi.

Ko-hiông-káng ê po͘-thâu