Ko-hiông-káng (Hàn-jī: 高雄港) ūi tī Tâi-oân ê Ko-hiông-chhī hái-hoāⁿ, sī Tâi-oân ê tē-it toā hái-káng. Káng-kháu gia̍p-bū ê ūn-chok chú-iàu sī Tâi-oân tiong-iong chèng-hú só͘ siat ê Ko-hiông Káng-bū-kio̍k lâi koán-lí.

Ko-hiông Káng

Chiàu 2008 nî ê kì-lio̍k, Ko-hiông-káng ê hoè-kūi chìn-chhut liōng ū 9677 TEU, tī thong sè-kài pâi tē 12 miâ.[1]

Siong-koan ê bûn-chiong

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái