Norse sîn-ōe tang-tiong, Ragnarök (óa-im: "Lag-ná-lok") sī hoat-seng tī bī-lâi ê chi̍t cho͘ sū-kiāⁿ, hâm chi̍t kái tōa chiàn-tò͘, chhàm kóng kàu-bóe kiat-kó sī chi̍t kóa chú-iàu jîn-bu̍t (hâm Sîn-bêng Odin, Thor, Týr, Freyr, Heimdallr, kap Loki) ê sí-bông, kiam hoat-seng chē khoán chū-jiân chāi-hāi, ka chiūⁿ sè-kài im ji̍p khì chúi-té. Liáu-āu, sè-kài ē koh phû chhut chúi-bīn jî-chhiá koh chài oa̍h-khùi, óa--tèn tó-tńg ê sîn-bêng toh koh kìⁿ-bīn, sè-kài mā tiō tùi nn̄g ūi óa--lo̍h-lâi ê jîn-lūi seⁿ-thòaⁿ jîn-kháu. Ragnarök sī Norse sîn-ōe lāi-bīn tiōng-iàu ê chi̍t kái sū-kiāⁿ, sī German gián-kiù tang-tiong ê ha̍k-chiá thó-lūn kiam lí-lūn tê-bo̍k.