Robert OssermanStandford Tāi-ha̍k thè-hiu ê sò͘-ha̍k kàu-siū, bat tam-jīm MSRI ê hù-īⁿ-tiúⁿ. Osserman mā bat siá chheh, chhiūⁿ Ú-tiū ê Si (Poetry of the Universe - A Mathematical Exploration of the Cosmos), lâi chhui-hêng kho-ha̍k.

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái