Router sī 1 chióng tiān-náu bāng-lō͘ siat-pī, ē-tàng chiōng sò͘-kì-pau (data packet) keng-koè bāng-lō͘ sàng kàu chiong-tiám; chit ê koè-thêng hō chò routing.

1 tâi pau-hâm bû-soàⁿ hòng-sàng kong-lêng ê chhù-iōng-hêng router.

SOHO-hêng ê router sî-kiâⁿ pau-hâm khoan-pîn modem, hoé-piah, bû-soàⁿ chih-chiap (WAP) kong-lêng.