Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell, kán-chheng Shell (Khak), sī thong-sè-kài tē-jī tōa chio̍h-iû kong-si. Kong-si tī Eng-kok chù-chheh, chóng-pō͘ siat tī Hô-lân ê Hái-gê.

Shell ê ka-iû-chām