Sán-gia̍p bîn-chú (產業民主; industrial democracy) sī chi̍t khoán hō͘ lô-kang tī kang-chok tiûⁿ-só͘ lâi chham-ú koat-chhek, koân-lī kap chek-jīm ê koán-lí bô͘-sek. Che tī Tek-bûn lāi hō-chò Mitbestimmung, ì-sù sī kiōng-tông koat-tēng. Tī Tek-kok, kang-chhiúⁿ ê chú-jīm kàm-tok úi-oân-hōe sêng-oân chi̍t-poàⁿ iû kó͘-tong cho͘-sêng, lēng-goā chi̍t-poàⁿ iû kang-lâng lâi cho͘-sêng. Sán-gia̍p bîn-chú thong-siông kóng ê sī kang-lâng tùi kang-chok tiûⁿ-só͘ chìn-hêng ti̍t-chiap koán-lí.