São Paulo (hoat-im: [sɐ̃ʊ̯̃ ˈpaʊ̯lʊ]) sī Pa-se tē-it toā ê siâⁿ-chhī, mā-sī thong-sè-kài siōng toā ê to͘-hōe khu-he̍k chi-it, sī São Paulo Chiu ê siú-hú. Siâⁿ-chhī ê mîa lâi-chū Sèng Pó-lô ê Portugal-gí. São Paulo ê chhī-khu jîn-kháu 1115 bān, to͘-hōe-khu jîn-kháu 2210 bān.

São Paulo ê kim-iông tiong-sim.