Sé-thâu-mo͘

Sé-thâu-mo͘, mā kóng sé-thâu, sī kā thâu-mo͘ sé ho chheng-khì, ū-sî kiam chò bí-iông ê kang-hu. Choan-bûn ēng-lâi sé-thâu ê chheng-kiat-che sī siang-phú (shampoo).