Sîm-tiong-tìn (潯中鎮) sī Tek-hòe-koān ê chi̍t-ê tìn, sī Tek-hòe koan-chèng-hú ê só͘-chāi-tē. Kah lâm-pêng ê Lêng-sîm-tìn kiōng-tông cho͘-sêng Tek-hòe ê siâⁿ-koan.