Sòaⁿ-téng pek-kho-choân-su

Sòaⁿ-téng pek-kho-choân-su sī tī bāng-chè bāng-lō͘ téng kong-khai hō͘ bāng-iú cha-oa̍t ê pek-kho-choân-su. Sòaⁿ-téng pek-kho-choân-su ū khai-hòng kap hui-khai-hòng nn̄g chióng. Sòaⁿ-téng pek-kho-choân-su mā hō-chò sò͘-ūi pek-kho-choân-su, sī thang thong-kòe bāng-chè bāng-lō͘ chûn-chhú ê pek-kho-choân-su. Sú-iōng bāng-chè bāng-lō͘ kiàn-li̍p bián-hùi pek-kho-choân-su ê siūⁿ-hoat chì-chió ē-tàng tui-sò͘ kàu 1994 nî ê Interpedia thê-àn, i kè-ōe múi chi̍t ê lâng lóng ē-sái hiòng i thê-kiong châi-liāu.