Só͘-lô-bûn ông-tiâu

Só͘-lô-bûn ông-tiâuEthiopia Tè-kok ê hông-ka, in jīn ka-tī ê chó͘-sian sī Í-sek-lia̍t Só͘-lô-bûn Ông kap chāi-tē Sī-pa Lú-ông. Chiàu thoân-thóng kóng-hoat, Lú-ông hóng-mn̄g Ia-lō͘-sat-léng ê Só͘-lô-bûn liáu-āu seⁿ liáu sian-hông Menelik 1-sè.