Só͘-lô-bûn Hái

Só͘-lô-bûn HáiThài-pêng-iûⁿ ê chi̍t pō͘-hūn, ūi tī leh Papua New Guinea kap Só͘-lô-bûn Kûn-tó chi kan.

Le̍k-súSiu-kái

Pún hái sī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn chē tiûⁿ hái-chiàn hoat-seng ê só͘-chāi.