Só-sî sī kap phòe-ha̍p, thang kā phah-khui kiam só-tiâu ê ke-si. Phó͘-thong leh kóng ê só-sî sī chi̍t ki sè ki ê kim-sio̍k chè-phín, téng-bīn ū chò kap só-sî-khang sio tàu ê khí.

Siong-koanSiu-kái