Sú-iōng soat-bêng

Sú-iōng soat-bêng, he̍k-chiá kiò soat-bêng-su, sī chi̍t khoán ki-su̍t bûn-kiāⁿ, choan-bûn pian lâi beh pang-chō͘ lâng sú-iōng it-tēng ê khì-kū.