Kng-bé-bûn (光碼-), ia̍h sī kiò sûn-bûn-pún (Eng-gí: plain text) iah sī bêng-bé-bûn (明碼-) ti kè-sǹg-ki kho-ha̍k, sī bô kuè chhú-lí--ê tsu-liāu. Ū chhú-lí--ê hō chò àm-bé-bûn (暗碼-).

xterm lāi iōng cat tián 1 ê tóng-àn