Sūi-se Tek-gí (Schweizerdeutsch, Schwyzerdütsch, Schwiizerdütsch, Schwyzertütsch) sī tī Sūi-se ê Tek-gí tē-tài thong-hêng ê Alemannisch hong-giân. Sūi-se Tek-gí chú-iàu sī kháu-gí, hán-tit ū lâng su-siá. Siā-hōe ta̍k-ê kai-chân, tē-khu pêng-siông-sî lóng ū teh iōng, kan-na tha̍k-siá ê sî-chūn chiah kái iōng phiau-chún Tek-gí. Mā ē-sái kóng, sú-iōng Sūi-se Tek-gí bô piáu-sī 1 ê lâng kē-lō͘ a̍h-sī ko-sióng.

Sūi-se Tek-gí hām Tek-kok-ōe bē thong.

Sūi-se tē-tô͘: N̂g-sek ê tē-khu kóng Sūi-se Tek-gí.