Sai-kòng-khu ê ūi-tì.

Sai-kòng-khu (Hàn-jī: 西貢區; Eng-gí: Sai Kung District) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, sio̍k Sin-kài. 2006 nî ê jîn-khaú ū 40.6 bān.