Sai German gí-chiGerman gí-cho̍k ê saⁿ toā hun-chi chi it, ē-té hâm Tek-gí, Eng-gí, Hô-lân-gí téng-téng.

Hiān-chûn German gí-chi tī Au-chiu ê hun-pò͘: Le̍k-sek (    ,     ,     ,     ) kap kam-á-sek (    ,     ) sī Sai German gí-giân; nâ-sek (    ,     ) sī Pak German gí-giân.