Sami lâng sī tòa tī Nô͘-ui, Sūi-tián, Hun-lân pak-pêng, kiam Lō͘-se-a ê Kola Poàn-tó ê chi̍t-ê cho̍k-kûn. In sī Finno-Ugric chu-cho̍k tang-tiong ê chi̍t cho̍k.