Se̍k-chí-ke (汐止街) sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê hêng-chèng-khu, tī Tâi-pak-chiu Chhit-chheⁿ-kūn ê koán-hat chi-hā.

I-ê hêng-chèng hoān-ûi siong-tong-î sī kin-á-ji̍t ê Sin-pak-chhī Se̍k-chí-khu.

Toā-jī siu-kái

Se̍k-chí-ke ē-kha ū Se̍k-chí, Pó-tiúⁿ-kheⁿ, Hiong-tiúⁿ-chhù, Cha̍p-saⁿ-pun, Hoâiⁿ-kho, Khong-khok-kheⁿ, Pe̍h-pû-ô͘, Chiuⁿ-chhiū-oan, Pak-káng, Siā-āu, Pat-liân-káng, Khok-khok-lūn, Ka-tang-kha, Chio̍h-kńg-á, Kiuⁿ-á-liâu 15 ê toā-jī.